Προς ευρυτέρους ορίζοντας …

 aperi-horizons

Με την έκδοσιν του ανά χείρας Δελτίου [η Ομόνοια] θα επιδιώξη να ενώση περισσότερον τους εν Αμερική και άλλαχού Απερείτας εις ένα ιερόν καθήκον διά την καλλιτέραν αύριον του ωραίου μας χωριού. Με το Δελτίον αυτό θα κρούσωμεν την θύραν της καρδίας των Απερειτών εκείνων, που ο πανδαμάτωρ χρόνος και η σκληρά βιοπάλη της ξενητειάς, και οι περισπασμοί της ζωής έκλεισαν αν όχι για πάντα την θύραν αυτην προς την φωνήν του καθήκοντος. Θα πλησιάσωμεν με το Δελτίον αυτό τους μακράν και τους εγγύς ….

Συνεχίστε την ανάγνωση Προς ευρυτέρους ορίζοντας …